Důvodem ke vzniku Městské policie v Broumově byla snaha představitelů města zabezpečit svým občanům co největší pocit bezpečí a dát jim k dispozici veřejný orgán, ke kterému se mohou obracet se všemi problémy jenž se dotýkají bezpečnosti a pořádku ve městě. Činnost městské policie se řídí zejména zákonem ČNR č. 553/1991 Sb., o obecní policii. Z tohoto zákona vyplývají základní pravomoci a povinnosti strážníků městské policie.


Při zabezpečování veřejného pořádku strážníci:
  • dohlížejí na dodržování obecně závazných právních předpisů o ochraně veřejného pořádku
  • přispívají k ochraně bezpečnosti osob a majetku
  • dohlížejí na dodržování pravidel občanského soužití
  • odhalují přestupky a v rozsahu stanoveném zákonem též ukládají a vybírají v blokovém řízení pokuty
  • upozorňují fyzické a právnické osoby na zjištěné nedostatky a podle konkrétní situace činí opatření k jejich odstranění
  • přispívají v rozsahu stanoveném zákony k bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích
  • odhalují přestupky a jiné správní delikty

Každý z vás má právo obracet se na strážníka se žádostí o pomoc. Strážníci jsou povinni v rozsahu svých úkolů požadovanou pomoc poskytnout.Kontakt:

Městská policie Broumov
Komenského 275
550 01 Broumov
telefon: 491 504 222, 602 817 301
e-mail: policie@broumov-mesto.cz

Městský útulek:
Jana Slováková - tel.: 721 543 498


On-line webové kamery v Broumově
Copyright © Město Broumov 2012 - 2024, telefon: 491 504 222, 602 817 301
Telefon útulku pro psy: 721 543 498 - Jana Slováková
Počet shlédnutí: 1584703