Oprávnění a povinnosti strážníka Městské policie:


Oprávnění strážníka
 • Oprávnění podle zákona o obecní policii

  • oprávnění požadovat vysvětlení
  • oprávnění předvést osobu
  • oprávnění odebrat zbraň
  • oprávnění odejmout věc
  • oprávnění zakázat vstup na určená místa
  • oprávnění otevřít byt nebo jiný uzavřený prostor
  • oprávnění vstupovat do živnostenských provozoven
  • oprávnění použít donucovacích prostředků
  • oprávnění použít služebního psa
  • oprávnění použít služební zbraň
  • oprávnění použít technického prostředku k zabránění odjezdu vozidla
  • oprávnění získávat z informačních systémů příslušných orgánů údaje o osobách
  • opávnění pořizovat obrazové, zvukové nebo jiné záznamy

 • Oprávnění podle zákona o přestupcích

  • oprávnění projednávat přestupky
  • oprávnění ukládat pokuty v blokovém řízení

 • Oprávnění podle zákona o silničním provozu

  • oprávnění zastavovat vozidla
  • oprávnění pokyny usměrňovat silniční provoz (stejně jako policie ČR)
  • oprávnění požadovat od řidiče ke kontrole řidičský průkaz a osvědčení o technické způsobilosti vozidla (malý tech.průkaz)
  • oprávnění měřit rychlost vozidel
  • oprávnění rozhodovat o odtažení vozidla
  • oprávnění používat výstražného, zvukového a světelného zařízení na vozidle (modrý maják)
  • oprávnění provádět u řidiče a učitele autoškoly dechovou zkoušku zda není ovlivněn alkoholem
  • oprávnění vyzvat řidiče a učitele autoškoly aby se podrobil vyšetření zda není ovlivněn alkoholem (odběr krve, odběr slin)
  • oprávnění vyzvat řidiče a učitele autoškoly aby se podrobil vyšetření zda není pod vlivem jiné návykové látky než je alkohol.

 • Oprávnění podle zákona o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovímy výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami

  • oprávnění provádět u osoby vyšetření pomocí dechové zkoušky nebo odběru slin zda není ovlivněna alkoholickým nápojem.
  • oprávnění vyzvat osobu aby se podrobila vyšetření zda není ovlivněna alkoholem (odběr krve, odběr slin)
  • oprávnění vyzvat osobu aby se podrobila vyšetření zda není pod vlivem jiné návykové látky než je alkohol.
  • oprávnění vykázat osobu z míst kde je zákaz kouření pokud táto osoba zákaz kouření porušuje
  • oprávnění provádět kontrolu nad doržováním tohoto zákona
Povinnosti strážníka městské policie

 • Povinnosti vyplývající za zákona o obecní policii

  • při provádění zákroku a úkonů k plnění úkolů obecní policie je strážník povinnen dbát cti, vážnosti a důstojnosti osob jakož i své vlastní a nepřipustit, aby osobám v souvislosti s touto činností vznikla bezdůvodná újma a případný zásah do jejich práv a svobod překročil míru nezbytnou k dosažení účelu sledovaného zákrokem nebo úkonem.
  • strážník je povinen poučit osoby o jejich právech, provádí-li podle tohoto zákona zákrok nebo úkon spojený se zásahem do jejich práv a svobod, pokud to povaha a okolnosti zákroku nebo úkonu dovolují; v opačném případě je poučí okamžitě jakmile to okolnosti dovolí.
  • strážník je v pracovní době povinen v mezích tohoto zákona provést zákrok nebo úkon, nebo učinit jiné opatření, je-li páchán trestný čin nebo přestupek či jiný správní delikt anebo je-li důvodné podezření z jejich páchání.


Zpět na hlavní stránku


Copyright © Město Broumov 2012 - 2024, telefon: 491 504 222, 602 817 301
Telefon útulku pro psy: 721 543 498 - Jana Slováková
Počet shlédnutí: 1584694