Zákony a vyhlášky:


  • Zákon č. 553/1991 Sb., o obecní policii

  • Zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich

  • Zákon č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích

  • Zákon č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami

  • Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu)

  • Vyhláška MV ČR č. 418/2008, kterou se s účinností od 1. 1. 2009 provádí zákon o obecní policii (ruší vyhlášku MV ČR č. 88/1996)

  • Vyhláška MV ČR č. 444/2008 Sb., o zdravotní způsobilosti uchazeče o zaměstnání strážníka, čekatele a strážníka obecní policie

  • Vyhláška Města Broumova č. 3/2004, o zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku (příloha)

Aktuální znění předpisu najdete na portálech: portal.gov.cz a www.sbirka.cz.

Zpět na hlavní stránku


Copyright © Město Broumov 2012 - 2024, telefon: 491 504 222, 602 817 301
Telefon útulku pro psy: 721 543 498 - Jana Slováková
Počet shlédnutí: 1584672